Pre-laboral


És un Servei Social el funcionament del qual segueix les directrius de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials. És complementari als existents a la xarxa social, sanitària i de treball. Per conèixer la carta de serveis fes clic aquí.

Objectiu

Preparar a persones amb trastorns mentals severs per a aconseguir la seva inserció laboral bé a l’Empresa Ordinària, bé al Centre Especial de Treball. La relació entre l’entitat i les persones ateses és estrictament assistencial i per tant no laboral.

5_web

Aula d’informàtica

Creada per a apropar les tecnologies de la informació als nostres usuaris en procés d’inserció.

Activitats

 • Restauració i recuperació de mobles
 • Neteja i manteniment
 • Jardineria
 • Producció agrària
 • Administració i oficines
 • Taller de costura
 • Hosteleria.
 • Habilitats lingüístiques i comunicació
 • Orientació professional i recerca de feina
 • Seguretat laboral
 • Promoció de la salut
 • Informàtica
 • Altres

Funcionament

L’activitat s’estructura entorn al grup i combina activitats relacionades amb l’aprenentatge d’habilitats laborals específiques i d’altres de caràcter transversal (hàbits de treball, seguretat laboral, relacions personals) que complementen i donen cohesió a les anteriors.

El participant elabora el seu propi programa individual conjuntament amb els professionals del servei. Aquest programa, sempre que sigui possible, s’adapta a les característiques i interessos professionals de l’usuari.

Les activitats de taller son dirigides pel monitor a partir d’una programació consensuada per l’equip professional. Els programes formatius s’estructuren segons criteris ocupacionals contemplant sempre les oportunitats laborals que ofereix el centre especial de treball de la pròpia entitat o del teixit empresarial del territori.

Equip professional

 • Psicòleg/a
 • Treballador/a social
 • Mestre de taller
 • Monitor/a