Inserció a l’empresa ordinària


La inserció a l’empresa normalitzada és l’objectiu final de la nostra activitat.
És el resultat esperat en l’itinerari dels nostres usuaris. És bàsic en aquest procés la identificació d’oportunitats, d’ofertes de treball. Per tant, una de les activitats fonamentals és la prospecció i recerca de llocs de treball. Aquesta funció es porta a terme per part del nostre prospector laboral.

La inserció a l’empresa normalitzada contribueix especialment a combatre l’estigma social que obstaculitza de forma significativa el procés d’integració social de les persones amb malaltia mental.

Tanmateix el procés d’inserció en entorns normalitzats no està exempt de dificultats. D’una banda les barreres que ens podem trobar a l’empresa receptora per la manca de costum i els prejudicis en aquest tipus de processos. D’altra, les pròpies del treballador en procés d’inserció derivades de les seves dificultats específiques.

Degut a això és del tot necessari fer un seguiment i acompanyar el procés d’inserció dels nostres usuaris. Aquí intervé l’estructura de suport pròpia del nostre equip d’inserció al qual destaca de forma rellevant la figura professional del tècnic de suport

 Activitats

 • Orientació professional
 • Avaluació de competències i habilitats professionals del treballador
 • Definició del perfil professional
 • Identificació de interessos del treballador
 • Definició de l’itinerari professional. Programa individual d’inserció
 • Tècniques de recerca de feina
 • Acompanyament al procés de selecció pel lloc de treball normalitzat
 • Seguiment del procés d’incorporació en el lloc de treball normalitzat
 • Seguiment periòdic del manteniment en el lloc de treball normalitzat

Funcionament

El servei contempla actuacions o tutories individuals i actuacions de grup. S’estructura en base a l’elaboració d’un programa individual d’inserció al qual s’especifiquen els objectius de progrés elaborats de forma conjunta entre l’equip professional i el propi participant.

Les activitats abasten molt diversos àmbits d’actuació des de l’entrenament específic de competències fins a la formació estructurada o el seguiment “in situ” en el lloc de treball normalitzat.

El prospector laboral és el professional que s’encarrega d’identificar oportunitats laborals a l’entorn normalitzat, proposa convenis de col·laboració a les empreses participants, analitza les seves necessitats i planteja solucions adequades a les mateixes.

El tècnic d’inserció treballa amb l’usuari en procés d’inserció la millora de les seves competències professionals, analitza els requeriments del lloc de treball a ocupar i selecciona la persona adient tot facilitant a l’empresa un informe professional del treballador. Finalment planifica i realitza el seguiment del procés d’inserció i el comunica als interlocutors de l’empresa.

Equip professional

 • Psicòleg/a
 • Prospector laboral
 • Tècnic d’inserció