POLITICA PRIVACITAT


FUNDACIO MOLI PRIVADA EL MOLI DE PUIGVERT (endavant FUNDACIO MOLI) informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que poden ser recabats per la navegació o contractació de serveis mitjançant el seu lloc web. En aquest sentit, FUNDACIO MOLI garantitza el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, indicada en la “Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 diciembre”, per el qual s’aprvoa el Reglament de Desenvolupament de la LOPD. L’ús d’aquesta web implica l’aceptació d’aquesta política de privacitat.

Recollida, finalitat i tractament de dades

FUNDACIO MOLI té el deure de informar als usuaris del seu lloc web de la recollida de dades de caràcter personal que es puguin portar a terme, mijtançant l’enviament de correu electrònic o al complimentar els formularis d’aquest lloc web. En aquest sentit, FUNDACIO MOLI serà considerada com a responsable de les dades lliurades mitjançant els mitjans anteriorment descrits. A la vegada FUNDACIO MOLI informa als usuaris de que la finalitat del tratament de les dades lliurades contempla: L’atenció de sol·licituts realitzades per els usuaris, la inclusió en la agenda de contactes, la prestació de serveis, la gestió de la relació comercial o l’enviament d’informació prèvia aceptació explícita de l’usuari. Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada y que posibilitin la recollida, l’emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tratament de dades personals. Totes les dades personals, que siguin recollits mitjançant el sitio web de FUNDACIO MOLI, y per tant tinguin la consideració de tratament de dades de caràcter personal, seran incorporats en els fitxers declarats davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per FUNDACIO MOLI. Els pot consultar en el següent link FITXERS FUNDACIO MOLI

Comunicació d’informació a tercers

FUNDACIO MOLI informa als usuaris de que les seves dades personals no seran cedits a terceres organitzacions, amb la salvetat de que l’esmentada cesió de dade estigui amparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat del tractament. En aquest últim cas, només es portarà a terme la cesió de dades al tercer quan FUNDACIO MOLI tingui el consentiment explicit de l’usuari.

Drets dels usuaris

“La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal” concedeix als interesats la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionat amb el tractament de les seves dades personals. Mentre les dades de l’usuari són objecte de tratament per part de FUNDACIO MOLI, els usuaris podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb el previst en la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals.

Per a fer us de l’exercici d’aquests drets, pot dirigir-se a la següent pàgina on podrà exercir-los.

DRETS PROTECCIÓ USUARI